De Vrucht van Stilte (voorbeschouwing en samenvatting)

In de “Vrucht van Stilte” gaat Zielsplancoach Rinus Roland in op de vraag wat het wezen van het meerdimensionale Multiversum is, hoe het werkt, waarheen het zich ontwikkelt en wat de betekenis is van ons mensen als geïncarneerde Godsvonk voor de ontwikkeling van het Multiversum.

Met behulp van de Grote en de Kleine Lemniscaat wordt verduidelijkt hoe wij onze rol als geïncarneerde Godsvonk op ons nemen als een ontwikkeling van Egobewustzijn  naar Zielsbewustzijn waarbij ons talloze hulpmiddelen ter beschikking staan als ons Zielsplan, ons gevoelsgeleidesysteem, de hulp van onze ziel en van spirituele gidsen, inzicht in werking en toepassing van de Wet van aantrekking en van onze “Heilige ruimte”.

De ontwikkeling naar een leven vanuit Zielsbewustzijn leidt tot een rijke innerlijke stilte en contact met de Bron. Vanuit dit contact met de Bron valt ons vervolgens de “Vrucht van Stilte” ten deel.

Dit alles wordt verduidelijkt en verlevendigd met voorbeelden en (spirituele) ervaringen en dieper inzichtelijk en toepasbaar gemaakt met een hoofdstuk over “Omgaan met verandering”

Dit boek verschijnt in september 2024. Scroll omlaag voor de inhoudsopgave en een ruime samenvatting van de hoofdstukken

Deel 1-Het Multiversum: structuur en werking

Hoofdstuk 1-Het meerdimensionale  Multiversum en de Godsvonk
Het heelal is een vertikaal en horizontaal onderling vervlochten netwerk van uiteenlopende energiestromen die allemaal in een andere trillingsfrequentie verkeren die we dimensies noemen als het gaat om de vertikale structuur. Onze aardse werkelijkheid is één van die dimensies en wel de dimensie met de laagste trilling…

Onze aardse dimensie noemen we het Universum, maar als het gaat om álle dimensies die het heelal kent, dan kunnen we beter spreken van het Multiversum.

Het Multiversum wordt voortdurend vernieuwd en in een hogere trillingstoestand gebracht door de harmonie van de resonerende beweging van de interacterende energetische velden waarvan de werking uitmondt in een dimensie met de hoogst mogelijke trilling: de Bron.

De heen-en-weer gaande beweging van dit interdimensioneel energiespel heeft de vorm van een Lemniscaat, ik noem het de Grote Lemniscaat daar deze beweging de trillingsverhogende beweging tússen alle dimensies omvat.

Maar er is ook een Kleine Lemniscaat en deze heeft betrekking op de trillingsverhogende beweging bínnen elke dimensie afzonderlijk. Binnen onze dimensie is dat de beweging van geïncarneerde zielen (Godsvonken) van Egobewustzijn naar Zielsbewustzijn.

Voor ons bewustzijn manifesteert het bestaan, de beweging en de werking van beide Lemniscaten zich als ons bestaan in de Stroom.

Er is maar één Stroom waarbinnen alles tegelijkertijd en in het Nu gebeurt. De tijds- en ruimtebeléving van de Stroom is echter in elke dimensie anders daar elke dimensie een andere trillingsfrequentie heeft waardoor de dimensies van elkaar verschillen in de hoeveelheid informatie die ze kunnen bevatten en in de snelheid van informatieoverdracht.

De stroom van het Multiversum is niet zomaar een stroom maar een non-stop schéppingsstroom. , Dit scheppingsproces heeft zich eonen-lang voltrokken waarbij het Multiversum relatief weinig bewustzijn van haar schepperschap had. Het Multiversum ontdekte de waarde van contrast voor ontwikkeling van haar bewustzijn van haar schepperschap en ging ermee experimenteren…

Het Multiversum moest haar schepperzijn gaan ervaren door een medeschepper te scheppen die de vrijheid en mogelijkheid had zich van haar af te scheiden door te handelen en te scheppen tégen of mét de Stroom van het Multiversum zodat zich uit het contrast van de scheppingsstroom van het Multiversum en de scheppingsstroom van de medescheppers de beleving en het bewustzijn van haar bestaan en van scheppen en schepperschap kon gaan ontwikkelen: de Godsvonk zag het licht.

Elke Godsvonk heeft absolute vrijheid van scheppen en beleven en kiest er zelf voor in welke dimensie zij haar schepperschap gaat beleven, wat zij wil gaan scheppen en op welke wijze.

De Godsvonk in onze dimensie verliest het bewustzijn van haar Godsvonk zijn en van haar schepperschap. Het her-inneringsproces brengt een verhoging en verrijking van je trillingsgetal als Godsvonk met zich mee en daarmee van het trillingsgetal van niet alleen onze maar van alle dimensies: ook van het trillingsgetal van de allerhoogste dimensie van het Multiversum die die verhoging vervolgens weer uitstort over alle andere dimensies en die daardoor op haar beurt in een hogere trilling brengt.

Daarmee is de Stroom van zowel de Grote als de Kleine Lemniscaat rondgekomen, maar wel op een hoger trillings- en bewustzijnsniveau: het Multiversum en de Godsvonken versterkten elkaar in een wederzijds verrijkingsproces.

Zijn we voldoende door zo’n wederzijds verrijkingsproces gegaan dan krijgen we als Godsvonk de gelegenheid onze trilling als Godsvonk te versterken en verhogen door ons met behoud van onze eigenheid te versmelten met de Bron: een warm bad  in en van de hoogste dimensie…

Hoofdstuk 2-De wetten van het Multiversum
Alle Zijn is stromende energie, een stromende oceaan van golven en trillingen, die eindeloos met elkaar interacteert in complexe energievelden. De stroom van energie en energievelden manifesteert zich aan ons in bepaalde vormen: de “informatie” die in golven en trillingen besloten ligt, komt “in-formatie”.  

Deze Stroom van trillingen en golven in en tussen de dimensies verloopt en ontwikkelt zich niet willekeurig, maar langs de weg van de Wet van Resonantie, de Wet van Harmonie en de Wet van aantrekking.

Resonantie is het beginsel dat wanneer de golven van twee vormen elkaar in ongeveer hetzelfde frequentiebereik raken, zij zich verbinden en op elkaar reageren door elkaar te versterken.

Harmonie is het beginsel dat de versterking van golven van elkaar altijd leidt tot verrijking of verarming van de eigenheid. Een wederzijds versterkende en verrijkende verbinding van de eigenheid noemen we harmonieus, een wederzijds verzwakkende en verarmende verbinding van de eigenheid noemen we disharmonieus.

Ontstaat door die resonantie meer of minder harmonie in de eigenheid, dan ontstaat er door de grotere of kleinere openheid en rust meer of minder ruimte voor de manifestatie van een hogere trilling waardoor de eigenheid tot een hogere en meer stevige of tot een lagere en minder stevige  staat van in-formatie kan komen.

Met behulp van de Wet van resonantie en de Wet van harmonie wordt er geschapen. Waarbij resonantie voor ont-wikkeling zorgt, een ander woord voor schepping, en harmonie bepaalt waarhéén alles zich ont-wikkelt.

De Wet van Aantrekking geeft aan dat wij als (geïncarneerde) Godsvonk meer of minder bewust scheppend gebruik kunnen maken van de Wet van Resonantie en de Wet van Harmonie.

Als mensen met elkaar resoneren, dan ervaren zij een klik van meer of minder harmonie. Die klik waarderen zij positief of negatief, iets wat het aanvoelen van elkaars intentie genoemd wordt.

Van een positieve klik word je meer ontspannen en rustig, meer open en meer jezelf.

Ons “gevoelsgeleidesysteem” is gebaseerd op herkenning van wat voor ons als meer of minder resonerend en meer of minder harmonieus aanvoelt en uitwerkt. Wanneer we dit geleidesysteem goed gebruiken, dan zullen we ontdekken dat wat er ook gebeurt, alle gebeurtenissen in ons leven imperfect perfect zijn: ze helpen ons de best mogelijke versie van ons Godsvonk-zijn in ons naar boven te brengen…

Deel 2-Ons Universum: scheppen met de stroom van de Kleine lemniscaat

Hoofdstuk 3-Verlies van ons schepperschap: incarnatie
Als Godsvonk incarneren we daar we op aarde, in de derde dimensie, een geweldige groei in ons Meesterschap over aandacht kunnen meemaken: nergens in het Multiversum is het contrast tussen het je wel en niet bewust zijn van je Godsvonk-zijn en van je schepperschap zó groot!

Voor die incarnatie gebruiken we een lichaam: het lichaam is voor de Godsvonk en het Multiversum het zenuwstelsel met behulp waarvan zij de derde dimensie waarneemt en beleeft.

Het scheppen bij ons in de derde dimensie met behulp van de Wet van aantrekking verloopt zó traag en moeizaam en lukt zó vaak niet dat het er voor het geïncarneerde Zielsbewustzijn uiteindelijk op lijkt dat het niet meer in staat is tot scheppen. Langs de weg van vereenzelviging, versmelting en identificatie met de scheppersmogelijkheden van het lichaam ontwikkelt ons Zielsbewustzijn zich vervolgens tot een Egobewustzijn.

Dit Egobewustzijn is gebaseerd op wantrouwen in de wereld en de daaruit voortvloeiende angsten, zorgen en onzekerheid die ontelbaar veel vormen aannemen…

Pas bij een crisis, een positieve of negatieve beleving van overweldiging, keert het Egobewustzijn zich weer naar binnen, komt tot inkeer: een kans om de weg terug naar een leven vanuit Zielsbewustzijn op te pakken en zich haar wezen als scheppende Godsvonk te herinneren.

Die weg terug wordt gevonden door je gevoelsgeleidesysteem te gebruiken om je verlangen naar meer harmonie in je leven te volgen.

Hoofdstuk 4-Herwinning van je schepperschap: de Stroom voelen
De weg naar het opnieuw vanuit ons Zielsbewustzijn kunnen scheppen loopt langs de weg van het weer opnieuw kunnen waarnemen van de stroom van de Kleine lemniscaat die door ons heen gaat en onze binnenwereld met de buitenwereld verbindt. We nemen die stroom waar als een beleving van gevoelens.

Wij beleven de stroom van Zijn als drie onderscheidbare maar niet scheidbare soorten van gevoelens:

  • Als een gevoel van krácht: een gevoel dát iets of iemand op ons inwerkt.
  • Als een bepaald sóórt gevoel: een gevoel over wát er op ons inwerkt
  • Als hoé een gevoel voelt: vindt er door de inwerking verrijking of verarming van de eigenheid plaats? Iets wat we ervaren als een beleving van harmonie dan wel disharmonie

Kracht en ontwikkeling zijn de stuwende krachten van de schepping, maar de mate van harmonie is de bepalende kracht of die ontwikkeling de eigenheid van iets of iemand destructief verwringt en daarmee veramt of de eigenheid van iets of iemand constructief tot schoonheid brengt en daarmee verrijkt.

Ons Egobewustzijn kent weinig harmonie, ons Zielsbewustzijn veel; de Kleine lemniscaat van beiden verschilt dan ook enorm van elkaar.

Als de stroom harmonisch en daardoor goed rond gaat, dan verkeer je in een spel van geven en ontvangen, van plezier en genieten. Zijn de stromen van ontvangen en geven, van genieten en plezier hebben voldoende sterk en in balans, dan zitten we in ons Zielsbewustzijn en ervaren we vreugde en extase.

Zijn de stromen van ontvangen en geven, van genieten en plezier níet voldoende sterk en uit balans, disharmonisch dus, dan zitten we in ons Egobewustzijn en ervaren we pijn, lijden en smart.

In ons disharmonisch Egobewustzijn ervaren we dan ook ten diepste de beleving van het gevangen zitten in iets: in de door onszelf geprogrammeerde onvrijheid om te zijn wie we zijn, een Godsvonk. In ons harmonische Zielsbewustzijn ervaren we daarentegen de diepste beleving van de niet-geprogrammeerde mogelijkheid te zijn wie we zijn: van vrijheid voor ons Godsvonk-zijn.

Het harmonisch beleven en omgaan met de stroom van Zijn leidt tot een optimale beleving van liefde: de stroom van Zijn die door ons heen gaat en waar we deel van uitmaken, ís die liefde.

Het Multiversum zit in een beweging van toenemende harmonie. De verklaring daarvoor is dat het Multiversum door toedoen van de Wet van resonantie en de Wet van harmonie zich naar een steeds hogere trilling beweegt hetgeen leidt naar meer in-formatie en pluri-formiteit. Juist in de pluri-formiteit kan het Multiversum beter tot bewustzijn van zichzelf als schepper komen en bewust met behulp van Godsvonken en de Kleine lemniscaat gehoor geven aan de Wet van resonantie, de Wet van harmonie en de Wet van aantrekking. Harmonie is dan ook de dominante en natuurlijke beweging van het Multiversum.

Het Zielsbewustzijn van Godsvonken gaat actief en ten volle met deze beweging mee, het  Egobewustzijn vertraagt deze beweging.

Hoofdstuk 5-Herwinning van je schepperschap: de duiding van je gevoelens
Het soort gevoel en de kracht van het gevoel laten zien dat we iets doen waar we meer of minder energie van krijgen en waar we een meer of minder positief gevoel bij krijgen. Deze gevoelens geven aan of we de eigenheid van ons talent in meer of mindere mate weten te volgen maar zeggen niets of we dat op een zinnige en zinvolle manier doen. Die gevoelens zijn dan ook waardevol, maar geen richtsnoer voor de bepaling of we ons richting Egobewustzijn bewegen of richting Zielsbewustzijn…

Richtsnoer is het voelen of er sprake is van wederzijdse verrijking vanuit je eigenheid, van harmonie, iets dat tot ontspanning, openheid, innerlijke rust en gecenterd zijn leidt: tot verankering in de Bron.

De verankering in de Bron begint en eindigt met ontspanning en openheid en daar is een levenshouding voor nodig van vriendelijkheid, waardering en dankbaarheid, drie fases die opeenvolgend ten nauwste met elkaar verbonden zijn.

Wanneer we vriendelijk zijn, dan staan we in een open en ontvankelijke/welwillende houding naar onszelf, de ander en de wereld toe. Dat maakt de relatie van ons met de ander en de wereld veilig.

Met vriendelijkheid krijgen we de Lemniscaat in het midden open, zodat de stroom op gang kan komen met de ander. Maar dan hébben we de stroom nog niet op gang! Dat gebeurt pas wanneer we in een staat van waardering verkeren waardoor we onszelf, de ander en de wereld zien en beleven als een uitdrukkingsvorm van een Bron van liefde en daarmee als de uitdrukkingsvorm van de vruchtbaarheid van die Bron die een oneindige en veelzijdige stroom van rijkdom voortbrengt: we zijn in een staat van waardering. De rijkdom in en tussen jou en de ander gaat als jullie een klik hebben, resoneren waarmee de stroom van uitwisseling op gang komt…..

Dankbaarheid is onze positieve feedback op de ontvangst van die wederzijds, vanuit je eigenheid verrijkende stroom.

Of we echt vriendelijk, waarderend, dankbaar, ontspannen, open en gecenterd zijn en daarmee harmonisch kunnen we voelen en komen we te weten met behulp van ons gevoelsgeleidesysteem.

Hoofdstuk 6-Herwin je schepperschap: luister naar de harmonie in je gevoelens
Onze energievelden en ons lichaam hebben als spiegel van ons bewustzijn een prachtige manier om ons duidelijk te maken of we harmonisch of disharmonisch bezig zijn: we voelen ons daardoor meer ontspannen of meer gespannen. Ons lichaam stuurt ons een haast oneindige stroom van spannings- en ontspanningssignalen.

Het is belangrijk om de bron van deze signalen goed aan te voelen: komen de signalen uit ons Egobewustzijn of uit ons Zielsbewustzijn. Dat aanvoelen doen we niet door te voelen of de gevoelens prettig of onprettig, sterk of zwak zijn maar door te voelen of de signalen duiden dat ze onze vrijheidsbeleving dan wel onze onvrijheidsbeleving voeden. Op die manier hoeven we onszelf niet voor de gek te houden bij de bepaling of iets een spannings- of een ontspanningssignaal is.

Voelen of nemen we een (ont)spanningssignaal waar, dan gaan we de stilte en innerlijke rust in en maken contact met ons verlangen, onze drang naar harmonie: de gesteldheid van ons Zielsbewustzijn die bepaalt dat we op wederzijds verrijkende wijze en vanuit onze eigenheid scheppen. Vandaaruit laten we naar boven komen wát we willen gaan scheppen: onze wens.

Een wens bestaat uit een unieke mix van “iets”, van een bepaald soort gevoel dat je graag wilt beleven en van een bepaalde vorm van kracht die je bij dit alles wilt beleven. Het ontdekken van de meest vervullende wens kan op verschillende manieren plaats vinden.

Maak je innerlijke stilte dieper en rijker (het antwoord of inzicht op je wens komen sneller, gemakkelijker en duidelijker), maak gebruik van negatief contrast (je wens is afleesbaar uit het tegenovergestelde), vererger het negatief contrast (je wens toont zich gemakkelijker), gebruik de methode om je wens te bevragen tot er geen vraag meer is en je bij je diepste wens bent uitgekomen of, ten laatste, maak gebruik van de hulp van je spirituele gidsen. 

Een van de meest verrassende effecten van het volgen van je verlangen, je drang naar harmonie, en het op basis van harmonie scheppend omgaan met je wensen, is dat je problemen en zelfs je trauma’s geleidelijk en soms zelfs héél snel verdwijnen. Een en ander gaat meestal niet zonder slag of stoot: je Egobewustzijn zal zich gaan roeren en verzetten.

Wanneer je meer inzicht in je Zielsplan krijgt, dan zul je ontdekken dat een bepaalde gevoelsbeleving als een soort rode draad door je leven loopt: je gevoelsijkpunt.

Alle in dit hoofdstuk besproken stappen maken deel uit van je gevoelsgeleidesysteem: je gevoelsgeleidesysteem is innerlijk kompas om te voelen en beoordelen of je op de voor jou meest vervullende weg bevindt naar de verwezenlijking van je eigenheid als scheppende Godsvonk. Maar linksom of rechtsom, alles begint en eindigt met het signaleren van lichaamssignalen van spanning en ontspanning, van signalen van harmonie of disharmonie!

Hoofdstuk 7-Scheppen met de Wet van Aantrekking
Alles en iedereen ontvangt en zendt golven uit (aan-dacht ontvangen en aan-dacht schenken) in een bepaalde frequentie en al die golven resoneren meer of minder met meer of minder in frequentie overeenkomende golven. De Wet van aantrekking helpt ons om ons bewust te worden van dit alsmaar doorgaande proces van Aandacht schenken en Aandacht ontvangen en dat we er invloed op kunnen uitoefenen en het proces vóór ons kunnen laten werken.

Door de golven te selecteren, te coördineren, te versterken en te richten kun je precies en bewust met behulp van de in het golfpatroon opgeslagen in-formatie werken en de trillingen en golven van iets veranderen: je bent aan het scheppen…

De Wet van resonantie zegt dat wat meer of minder gelijksoortig is qua frequentie, elkaar meer of minder versterkt en elkaar daardoor ook meer of minder verandert.

De Wet van aantrekking voegt daar aan toe dat we resonantieprocessen met behulp van onze Aan-dacht gebruiken om onbewust of bewust te veranderen of scheppen.

Ga je bewust gebruik maken van de Wet van aantrekking, dan zijn er drie verschillende fases: je laat je wens vanuit de stilte en rust van harmonie omhoog komen, je formuleert je wens in woord en beeld en, als laatste fase, je formuleert niets meer maar verkeert in ultieme harmonie door vanuit je eigenheid in de stroom te zijn waardoor de stroom door jou heen schept en jij “alleen maar” de waarnemer daarvan bent.

Doorslaggevend is in alle fases de mate van harmonie waarin je verkeert en de mate waarin je die harmonie door de dag heen weet vast te houden en te verdiepen. Daar zijn vele manieren voor.

Ben je in harmonie, dan kun je gaan scheppen in de buitenwereld én in je binnenwereld; dit laatste door om iets of om omstandigheden te vragen waarbij je een kans krijgt iets op de door jou gewenste wijze te beleven.

Door je wens en verlangen coherent te maken, je wens zo specifiek mogelijk te verwoorden en verbeelden, door aan te geven hoeveel je jezelf toewenst en door je wens in de tegenwoordige tijd te plaatsen zet je het Multiversum aan het werk; jíj bent intussen “In blijde verwachting”.

Heb je het proces goed doorlopen, dan realiseert je wens zich in enkele seconden dan wel enkele maanden; het is daarbij echter wel zaak het geschenk van de vervulling van je wens te kunnen herkennen en ontvangen.

Het hele proces vraagt veel vertrouwen in het leven, in jouw leven en in het Multiversum….

Hoofdstuk 8-Hulp- en inspiratiebronnen
Hulp- en inspiratiebronnen zijn er op gericht je te helpen je leven meer in harmonie met jezelf en met de wereld te laten verlopen. Essentiëel voor die harmonie zijn innerlijke stilte, ontspanning, openheid en gecenterdheid; de sleutel tot dit alles is waardering van jezelf, anderen en de wereld. Er zijn meer dan genoeg bronnen die je bij dit alles ondersteunen…

Allereerst kun je gebruik maken van datgene wat je zelf aan mogelijkheden in huis hebt: zorg ervoor dat je je dag goed begint en afsluit door vanuit innerlijke stilte in waardering stil te staan bij en je te verheugen op wat die dag komen gaat of wat geweest is.

Door de dag heen heb je de neiging om uit je waardering te verdwijnen waardoor het moeilijker wordt om in harmonie met jezelf en de wereld te blijven: tijd maken voor je Heilige ruimte helpt dan.

Is die niet beschikbaar, ga dan terug naar het gevoel dat je had bij de meest verschrikkelijke en de meest mooie gebeurtenis of situatie in je leven. Een sterk negatief gevoel herinnert je aan je wens naar een andere beleving, een sterk positief gevoel bevestigt je meer direct in je wens naar een andere beleving. Deze twee contrastrijke ervaringen zijn belangrijke richtsnoeren en inspiratiebronnen voor je keuze voor de wijze waarop je in het leven staat en je leven inricht.

De hulp van buiten komt van je Ziel en je spirituele gidsen. Deze zijn eveneens gemakkelijker bereikbaar wanneer je dag in het teken van waardering staat, maar je moet er wel zelf contact mee maken en ermee willen samenwerken.

Hoofdstuk 9-Omgaan met verandering: de Lemniscaat gebruiken…
Het Egobewustzijn beleeft veranderingen geheel anders dan het Zielsbewustzijn en gaat er ook heel anders mee om.

Wanneer je sterk in je Egobewustzijn verkeert, dan ben je in hoge mate geprogrammeerd, is je aandacht onvrij en beleef je jezelf niet als scheppende Godsvonk.

Veranderingen zijn voor het Egobewustzijn dan ook verarmingsdreigingen die tot de pijn en het lijden van angsten, zorgen en onzekerheid in velerlei vormen kunnen leiden waardoor er wantrouwen tegen het leven ontstaat, weerstand tegen veranderingen en onvermogen om ermee om te gaan: vooral ook wanneer de verandering het overgaan van een dierbare betreft…

Het onvermogen om met de  veranderingen van het leven om te gaan, uit zich in vele vormen waaronder (zichzelf be)vechten, gespannenheid, afgeslotenheid, (zelf)veroordeling, niet-gecenterd en niet-authentiek zijn en zo voort: het Egobewustzijn is disharmonisch en gooit het centrum van de lemniscaat op slot en sluit daarmee het pad af naar haar bewustzijn van zichzelf als scheppende Godsvonk.

Wanneer je sterk in je Zielsbewustzijn verkeert, dan ben je niet geprogrammeerd, is je aandacht vrij en beleef je jezelf als scheppende Godsvonk.

Veranderingen zijn voor het Zielsbewustzijn dan ook verrijkingsmogelijkheden die tot de vreugde van het in velerlei vormen genieten van het leven en er plezier in hebben kunnen leiden waardoor er vertrouwen in het leven ontstaat, verwelkoming van veranderingen en vermogen om ermee om te gaan: vooral ook wanneer de verandering het overgaan van een dierbare betreft…

Het vermogen om met de veranderingen van het leven om te gaan, uit zich in vele vormen waaronder jezelf aanvaarden in je verlangen, ontspanning, open staan, (zelf)waardering, gecenterd en authentiek zijn en zo voort: het Zielsbewustzijn is harmonisch en gooit het centrum van de lemniscaat open voor een pad naar haar bewustzijn van zichzelf als scheppende Godsvonk.

Uiteraard verkeer je nu eens méér en dan weer mínder in de scheppende kracht van je Zielsbewustzijn: wij mensen zijn zeer gecompliceerde wezens die in een sterk uiteenlopende en ongelijkmatige ontwikkeling en beleving kunnen verkeren.

Maar hoe we ook in elkaar steken en wat we ook meemaken: iedereen heeft een Zielsplan waar hij met behulp van zijn gevoelsgeleidesysteem gebruik van kan maken om tot een meer vreugdevolle manier van omgaan met veranderen te komen, daarbij altijd en overal ondersteund door zijn spirituele gids(en) en onze dierbaren die overgegaan zijn…

Deel 3-De terugkeer naar Huis

Hoofdstuk 10-De Vrucht van Stilte
Het Multiversum en wij zijn een stroom van trillingen en golven die constant met elkaar in een resonerende wisselwerking verkeren, iets wat we een “gedachtewisseling” noemen. Daar zit een schenkende en een ontvangende kant aan: er wordt aan-dacht geschonken en ontvangen. In dit proces wordt informatie uitgewisseld over de eigenheid van iets, over hoe iets in-formatie staat.

De waarneming van de informatie gaat altijd gepaard met een waardering van de gedachtewisseling: wordt de eigenheid er door verrijkt of verarmd. De waardering gaat gepaard met een beleving.

Het bewustzijn van het Multiversum in zijn basisvorm is: “Zijn in herkenning van zichzelf door al resonerend zichzelf waar te nemen en te beleven.”

In deze definitie staat het resoneren centraal. “Zijn” is daarbij enerzijds het Waarnemen, zijnde het proces van resoneren, en anderzijds en tegelijkertijd de Waarnemer, zijnde de herkenning en beleving van zichzelf als gevolg van die resonantie. Je kunt “Waarnemen” en “Waarnemer” wel onderscheiden maar niet scheiden…

Om meer weet en bewustzijn te krijgen van haar schépperschap heeft het Multiversum twee verschillende wegen ingeslagen. De ene weg was de weg van de ontwikkeling van bewustzijn als re-actieve schepper (als “ding”) en de andere weg was de weg van de ontwikkeling van bewustzijn als cre-atieve schepper (als “Godsvonk”).

Als re-actieve schepper volgt “iets” gewillig de stroom en wordt iets door de stroom gevormd; als cre-atieve schepper, als “Godsvonk”, heb je de vrije wil om de stroom wel of niet te volgen en de stroom op je eigen wijze vorm te geven. Het verschil tussen beiden komt doordat dingen in tegenstelling tot Godsvonken geen afgescheiden centrum hebben vanwaaruit zij actief in kunnen haken op processen.

Vanuit het scheppen ontstaat bewustzijn over het schepperschap. In dat bewustzijn kunnen we vier fasen onderscheiden: re-actief (dingen), actief (levende wezens) en creatief-recreatief (mensen). De derde fase luidt de ontwikkeling van een Egobewustzijn in en de transformatie daarvan naar het Zielsbewustzijn van onszelf als scheppende, geïncarneerde Godsvonk. Deze vierde fase kenmerkt zich door de ontwikkeling van het Waarnemen en de Waarnemer.

“Dingen” en Godsvonken hebben elkaar nodig voor de ontwikkeling van het bewustzijn van scheppen en van het schepperschap. Door de incarnatie van Godsvonken “In-de-stof”, in het aardse menselijke lichaam zijn Aarde en Godsvonken een symbiose aangegaan.

Voor beiden ontstonden daardoor vanuit een wederzijds verrijkende relatie geheel nieuwe mogelijkheden voor hun ontwikkeling. De meest bijzondere ontwikkeling voor de aarde is wel de ontwikkeling van de aarde van een lage naar een hogere trilling en van  passief naar (re)creatief schepperschap.

De vruchten van deze ontwikkelingen zijn ook voor de mens talloos wanneer je tenminste met behulp van je gevoelsgeleidesysteem vanuit innerlijke stilte en gecenterd een harmonisch gebruik weet te maken van de Wet van aantrekking: de overvloed, de eerste Vrucht van Silte,  stroomt dan naar je toe. Je bent op de top van je mens-zijn.

Hoe meer overvloed je ten deel valt, des te meer voel je je veilig en gedragen door het leven en kom je vanuit de innerlijke stilte als gevolg daarvan meer open te staan voor je eigenheid. Wanneer je gehoor geeft aan de drang naar meer eigenheid, transformeer je de programmering van je Egobewustzijn en krijg je meer vrijheid je aan-dacht op een creatieve manier te gebruiken.

Die vrijheid krijgt gestalte in de vorm van meer, dieper en langer in staat zijn naar je innerlijke processen te kijken zonder erin mee te gaan: de Waarnemer heeft zich gemeld en daarmee de tweede Vrucht van Stilte.

Als Waarnemer ben je in staat in volledige vrijheid je Aan-dacht te gebruiken voor de kunst van het scheppen: je bent een Meester in Aan-dacht. Bij dit scheppingsproces heb je tevens talloze en veelsoortige belevingen: je be-leeft jezelf als liefde.

Je hebt als mens je Godsvonk zijn gerealiseerd: je bent weer “Thuis”.

Wanneer het Multiversum met behulp van de Godsvonken en dankzij een hoge staat van harmonie tot de hoogst mogelijke trilling is gekomen, volgt een enorme explosie of implosie. Of beiden. Je kunt dat het Goddelijk orgasme noemen of het proces van de Goddelijke in- en uitademing, zoals de Veda dat doet.

Wat er hierna komt? God mag het weten…